Information om personuppgiftsbehandling vid beställning av användarkonto samt anmälan av support- och inköpsärende till IT-centrum.

Behandling av personuppgifter.

När du anmäler ett support- eller inköpsärende till IT-centrum kommer de personuppgifter du lämnar att registreras och behandlas av IT-centrums personal, som handhar ärendehanterings- respektive inköpssystemet, e-postsystemet (Exchange) samt systemet för hantering av användarkonton (AD, Active Directory). Uppgifterna behövs för att IT-teknikerna skall kunna administrera e-post och användarkonton, koppla samman ärenden med rätt användare och underrätta dig om hur handläggningen av ditt ärende fortskrider. Uppgifterna kan även komma att utgöra underlag för statistik. Enkätsvar lämnas vanligen anonymt. Om personuppgifter skall lämnas i svaret, kommer behandlingen av dem att prövas enligt GDPR samt att anmälas till dataskydds-ombudet i Tierps kommun.

Det är inte möjligt att använda kommunernas nätverk utan att ha ett användarkonto, eller an-
mäla support- och inköpsärenden utan att registreras. Det är din chef som beställer användar-
konto åt dig. Om du har skyddade personuppgifter, anger chefen fingerat namn och fingerat personnummer i kontobeställningen. IT-teknikerna får inte kännedom om din verkliga iden-
titet. När en användare med skyddade personuppgifter anmäler ett ärende till IT-centrum,
anger vederbörande sin fiktiva identitet.

Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som be-
höver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och före-
tag som kommunen anlitat för t ex teknisk drift och support kan behöva ha en viss hantering
av uppgifterna. Uppgifterna i IT-centrums olika verksamhetssystem blir också allmänna hand-
lingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut på begäran till andra personer enligt
den s k offentlighetsprincipen.

Behandlingen av dina personuppgifter i IT-centrums verksamhetssystem sker med stöd av
Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6 1e, allmänt intresse. Tierps kommun behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Personuppgifter-
na kommer att bevaras/gallras i enlighet med gällande informationshanteringsplan.

IT-nämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig till kommunen. Du har rätt att utan kostnad få in-formation om vilka personuppgifter som förekommer om dig. Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter inte hanteras på ett lagenligt sätt.

Kontaktuppgifter till Tierps kommun och dataskyddsombudet:

Tierps kommun
Postadress: Tierps kommun, 815 80 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp
e-post: medborgarservice@tierp.se
tel växeln: 0293-21 80 00