IT-Centrum påbörjade 2019 skicka ut chefsenkäter till de 5 kommunerna inom IT-nämnden för att mäta nöjdheten utav IT-Centrum samt Advanias leveranser hos respektive chefer inom kommunerna.

När vi gjorde första utskicket 2019 så påbörjades mätningen ifrån år 2018, där vi har som mål att årligen mäta oss själva lika varje år för att se trender inom specifika områden (kompetens, bemötande, kommunikation m.fl.).

När vi nu kommer till 2020 (Q4) utskicket så kommer det data att användas till att göra en trendanalys för de olika kommunerna för att se om effekten av leveransen har blivit till det bättre eller till det sämre generellt sett.
De specifika områden där vi ser en generell försämring, kan vi inom IT-Centrum driva som planerade insatser när det kommer till att förbättra våra leveranser till er kommuner som kund.Exempel på summa sammanfattande positiv resultat baserat på fasta valen som får väljas av chefer i en kommun.

Förutom de fasta frågorna som i bildexemplet ovan visar, där ni som chefer får fylla i fastbestämda värden. Så har ni även möjligheten med era egna textbeskrivningar kunna uttrycka förbättringar eller försämringar.

Dessa kommentarer analyserar vi närmare och försöker kategorisera, för att kunna sätta upp en struktur om vart vi inom IT-Centrum eller Advania behöver sätta fokus inom förbättringsområden.En del från Knivsta kommun om vilka tolkningar vi gjort av fritext och därefter kategoriserat kommentaren.

Alla kategorier sammanställs till en tabell där vi får en tydligare bild om vart vi behöver bli bättre.

Förutom övergripande trendanalyser från år till år och inom specifika kategorier, så kan vi även få sammanfattande statistik mellan de olika kommunerna i de olika frågorna och jämföra upplevelser mellan kommungränser. Detta är ett verktyg för att finna vad som varierar mellan de olika kommunerna, där data ifrån de specifika kategorierna kan jämföras mot de övergripande statistiken.

Exempeldata ifrån 2019 undersökningen på frågan berörande kompetensnivå.

Totalt sett av det data som vi fått in hitintills, så ser vi en klar spridning i nöjdhet mellan de fem kommunerna, från sämre till toppresultat. Vårt mål är att höja de kommuner där vi inte når upp till acceptabla nivåer.